Zásady ochrany osobných údajov

Ako chránime súkromie?

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať?

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov sme my – organizátor súťaže „Trieda hľadá hviezdu“:

spol. UNITY Media, s.r.o.

Hviezdoslavovo nám. 14,

811 02  Bratislava

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu osobných údajov alebo chcete uplatniť práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese osobneudaje@triedahladahviezdu.sk alebo písomne na adrese našej nadácie.

Aké údaje zbierame?

Pri organizovaní súťaže získavame nasledujúce osobné údaje o súťažiacich meno, priezvisko, vek, kraj, škola, ročník a osobné údaje, ktoré sú súčasťou súťažného vystúpenia. Ďalšie osobné údaje o súťažiacich (najmä fotografie a videá) môžu byť získané aj počas priebehu súťaže. Takisto získavame osobné údaje zákonných zástupcov a zástupcov školy, ktorá sa zúčastní na súťaži, v rozsahu meno a priezvisko, kontaktné údaje, či porotcov súťaže a iných osôb, ktoré sa na súťaži alebo jej organizácii podieľajú.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Organizovanie a propagácia súťaže

Na základe získaných údajov vieme uskutočniť a zorganizovať súťaž „Trieda hľadá hviezdu“, ako aj určiť víťazov a tiež im odovzdať ceny. Súčasťou organizovania súťaže je tiež zverejňovanie súťažných vystúpení na web-stránke a YouTube kanály súťaže. Kontaktné údaje zákonných zástupcov a zástupcov škôl používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich so súťažou alebo keď chceme reagovať na oslovenie. Údaje, ktoré sme získali, používame aj na propagáciu súťaže a jej víťazov. Pritom využívame aj kanály súťaže na sociálnych sieťach (ako Facebook, či Instagram)

Ochrana práv a riešenie nárokov

Osobné údaje sme oprávnený používať v prípade, ak riešime nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli, ale tiež v prípadoch, kedy si plníme povinnosti voči našim donorom, či povinnosti vyplývajúce nám zo zákonov a právnych predpisov. Osobné údaje ďalej neposkytujeme tretím stranám, ktoré nie sú súčasťou realizačného tímu a teda nie sú v žiadnom prípade použité na akékoľvek reklamné alebo predajné oznámenia.

Právne základy

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

 1. Plnenie zmluvy – v prípade registrácie školy v rámci súťaže, ako aj vo vzťahu k osobným údajom zákonných zástupcov, pri ktorých spracúvame údaje za účelom plnenia našich povinností vyplývajúcich zo štatútu súťaže. Na tomto právnom základe súčasne spracúvame osobné údaje porotcov, či partnerov, s ktorými pri organizácii súťaže spolupracujeme.
 2. Súhlas – v prípade spracúvania osobných údajov maloletých súťažiacich.
 3. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
 4. Náš oprávnený záujem – v súvislosti s ochranou práv a riešením nárokov, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do práv dotknutých osôb.

Komu údaje sprístupňujeme

Osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Súťažiaci

Osobné údaje súťažiacich zverejňujeme na internetovej stránke súťaže, ako aj na kanáloch a profiloch súťaže na sociálnych sieťach.

V prípadoch externého spracúvania

Osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

VNET, a.s.
(dátové centrum)

so sídlom: Nám. Hraničiarov 39, 851 03, Bratislava
IČO: 48 169 706
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.104779/B

Uninyx s.r.o
(IT služby administrátora servera)

 

so sídlom: Karpatské námestie, 10A
IČO: 51 324 890
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro., Vložka č. 127515/B

Osobné údaje o súťažiacich tiež sprístupňujeme v rámci sociálnych sietí, kde využívame:

YouTube (Google)

Adresa: 

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.

Facebook / Instagram

Adresa: 

Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

Ďalšie nástroje a informácie nájdete v Nastaveniach Facebooku a Nastaveniach Instagramu.

 Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami.

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme (najmä prevádzkovatelia sociálnych sietí), však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

Ako údaje chránime

Pracujeme veľmi tvrdo, aby sme sa uistili, že Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na osobneudaje@triedahladahviezdu.sk.

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s súťažou, uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla tri a pol roka od jej ukončenia.

V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách Ako údaje používame a Komu údaje sprístupňujeme, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Aké sú vaše práva

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti Kto sme a kde nás môžete kontaktovať vyššie.

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami     

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.