Štatút súťaže

Štatút súťaže projektu „Trieda hľadá hviezdu“

1.         Organizátor a platnosť súťaže
1.1       Organizátorom detskej talentovej súťaže projektu „Trieda hľadá hviezdu“ (ďalej len „súťaž“) je spol. UNITY Media, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02  Bratislava (ďalej len „organizátor“).
1.2       Súťaž prebieha v období od 1.10.2020 do 6.12.2020 vrátane.
1.3.      Vyhlásenie víťaza, kt. určí porota súťaže sa uskutoční 6.12.2020
 
2.         Komu je súťaž určená
2.1       Súťaž je určená:
·      všetkým základným školám na území Slovenskej republiky (ďalej len „škola“) – v rámci projektu boli priamo organizátorom oslovené vybrané školy z celého Slovenska, súťaže sa však môžu zúčastniť aj iné – priamo neoslovené - školy;
·      žiakom základných a stredných škôl vo veku od 6 do 18 rokov vrátane (ďalej len „súťažiaci“), ktorí si pripravia vystúpenie, ktoré reprezentuje ich talent (ďalej len „súťažné vystúpenie“). Druh talentu nie je obmedzený. Môže ísť o tanečné číslo, spevácke vystúpenie alebo akékoľvek iné predstavenie, ktoré má maximálnu dĺžku do 5 minút. V prípade, ak ide o skupinové číslo (súbor), je maximálny počet vystupujúcich členov takéhoto zoskupenia 15 ľudí.
 
3.         Účasť v súťaži
3.1       Podmienkou účasti v súťaži je registrácia do súťaže a zaslanie súťažného vystúpenia organizátorovi v termíne do 15.11.2020 vrátane .
Súťažné vystúpenie môže byť zaslané vo forme video/audio nahrávky alebo fotodokumentácie s vysvetľujúcim popisom.
3.2       Registrácia súťažiaceho, sa vykonáva vyplnením osobných údajov súťažiaceho (meno, priezvisko, vek, typ vystúpenia a ďalších údajov uvedených vo formulári) prostredníctvom partnerskej aplikácie BooYang, určenej pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android a iOS. 
3.3       Podmienkou účasti súťažiaceho mladšieho ako 18 rokov v súťaži je súhlas a vyhlásenie jeho rodiča/zákonného zástupcu v zmysle bodu 5. tohto štatútu. Pre účely overenia tohto súhlasu je potrebné do registrácie súťažiaceho uviesť meno a priezvisko ako aj mobilné telefónne číslo a emailovú adresu rodiča/zákonného zástupcu súťažiaceho.
3.4       Za každú školu môže byť do súťaže zaslaných neobmedzený počet súťažných vystúpení.
 
4.         Priebeh súťaže
Súťaž bude prebiehať v nasledovných etapách:
1.    registrácia a verejné internetové hlasovanie,
2.    celoslovenské finále - online vystúpenia - 6.12.2020
 
4.1       Verejné internetové hlasovanie: 
4.1.1    Súťažné vystúpenia doručené organizátorovi v rámci registrácie budú zverejnené na web-stránke súťaže a na YouTube kanály súťaže. Tieto budú zaradené do verejného hlasovania o najlepšie súťažné vystúpenie. Návštevníci web-stránky súťaže budú môcť v termíne do 1.12.2020 hlasovať za jednotlivé súťažné vystúpenia kliknutím na „hlasujem“ pri danom súťažnom vystúpení, alebo kliknutím na „YouTube like“ priamo pri konkrétnom súťažnom vystúpení.
4.1.2    Najneskôr dňa 1.12.2020 bude podľa počtu najviac získaných hlasov vo verejnom internetom hlasovaní z bodu 4.1.1. určených maximálne 9 finalistov, ktorí vystúpia v celoslovenskom finále súťaže a prostredníctvom online vystúpenia ukážu svoj talent pre odbornou porotou. Títo budú o výbere informovaní využitím kontaktných údajov zadaných pri registrácii do súťaži. Ak dôjde k zhode počtu hlasov, o finalistovi rozhodne odborná porota, ktorej členovia sú uvedení v bode 4.2.1 tohto štatútu.
4.1.3    Odborná porota má právo vybrať troch dodatočných finalistov na základe uplatnenia tzv. Žolíkov. Toto svoje právo Odborná porota nemusí uplatniť.
4.2       Celoslovenské finále:
4.2.1.   Celoslovenské finále sa uskutoční dňa 6.12.2020 v Bratislave, počas ktorého finalisti vystúpia prostredníctvom internetu pred odbornou porotou. Odborná porota bude zložená z: Roman Galvánek (predseda), Jaro Slávik a jeden tajný člen poroty (členovia). Ihneď po skončení finálových súťažných vystúpení vyhodnotí odborná porota na základe svojich priebežných hodnotení súťažné vystúpenia a spomedzi súťažiacich vyberie 3 víťazov (slovom: troch) – prvé, druhé a tretie miesto v súťaži.
 
5.         Súhlasy a vyhlásenia
5.1       Osobné údaje, ochrana osobnosti
Predpokladom registrácie do súťaže je, aby každý súťažiaci resp. jeho rodič/zákonný zástupca v jeho mene:
·      udelil organizátorovi súhlas so spracúvaním osobných údajov maloletého súťažiaceho, v rozsahu meno, priezvisko, vek, kraj, škola, ročník a osobné údaje, ktoré sú súčasťou súťažného vystúpenia, ako aj neskôr získané osobné údaje súvisiace s účasťou súťažiaceho v súťaži (vrátane fotografií a videí), a to za účelom organizácie a propagácie súťaže a jej víťazov. V spojitosti s organizáciou súťaže a jej propagáciou budú osobné údaje zverejňované a tiež budú sprístupňované tretím osobám. Udelený súhlas je dobrovoľný, avšak poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je pre účely súťaže nevyhnutné. Odvolanie súhlasu pred skončením súťaže má preto za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže. Prípadné odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov v súlade s udeleným súhlasom, ktoré sa uskutočnilo pred jeho odvolaním, napr. vytlačenia fotografii v tlačených materiáloch, a súčasne že v prípade digitálnych výstupov (sociálne siete, internetová stránka) budú osobné údaje maloletého odstránené do tridsiatich (30) dní od uplatnenia práva odvolaním súhlasu.
·      bezodplatne udelil organizátorovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s použitím podobizne maloletého súťažiaceho, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu zachyteného na súťažnom vystúpení, prípadne neskôr počas trvania súťaže spôsobom vyplývajúcim z tohto štatútu, najmä so zverejnením súťažného vystúpenia na web-stránke súťaže, a to v spojení s menom a priezviskom súťažiaceho; zároveň súhlasí, že organizátor je oprávnený súťažné vystúpenie akokoľvek upravovať a meniť, ako aj kombinovať s inými videami, fotografiami, textami a pod. a využívať súťažné vystúpenie na prezentáciu a propagáciu súťaže ako aj na ďalšiu propagáciu projektu „Trieda hľadá hviezdu“, a to prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných médií – najmä zverejnením na web-stránke súťaže alebo formou virálnej kampane na sociálnych sieťach (napr. prostredníctvom Facebook stránky www.facebook.com/triedahladahviezdu), a to bez časového obmedzenia i po skončení súťaže. 
Uvedené súhlasy sú udeľované prostredníctvom aplikácie BooYang.

5.2       Autorské práva:
Registráciou do súťaže každý súťažiaci resp. jeho rodič/zákonný zástupca v jeho mene:
·      v prípade, že súťažné vystúpenie by sa v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“) považovalo za výsledok tvorivej činnosti chránený autorským právom (dielo), udeľuje organizátorovi bezplatne exkluzívne a neobmedzené (pokiaľ ide o územie) právo na používanie takéhoto diela spôsobom vyplývajúcim z tohto štatútu, najmä spôsobom uvedeným v bode 5.1 vyššie, a to na celú dobu ochrany podľa Autorského zákona;
·      vyhlasuje, že: a) je autorom súťažného vystúpenia alebo od autora súťažného vystúpenia získal oprávnenie na jeho použitie podľa tohto štatútu; b) že v súťažnom vystúpení neboli žiadnym spôsobom použité diela iných osôb (alebo ich časti), ani ochranné známky, logá či iné chránené prvky tretích osôb; c) že použitím súťažného vystúpenia organizátorom spôsobom vyplývajúcim z tohto štatútu, najmä spôsobom uvedeným v bode 5.1 vyššie,  nevznikne organizátorovi ani inej osobe ujma a pre prípad, že sa tak stane, zaväzuje sa takúto ujmu v plnej výške uhradiť v prospech toho, komu vznikla.
5.3       Registráciou do súťaže každý súťažiaci resp. jeho rodič/zákonný zástupca vyhlasuje, že ustanoveniam tohto štatútu porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 
6.         Vylúčenie zo súťaže
6.1       Zo súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia tento štatút. V prípade, že organizátor zistí v priebehu doby platnosti súťaže, že súťažiaci nespĺňa podmienky účasti v súťaži alebo porušuje tento štatút, je oprávnený takého súťažiaceho zo súťaže vylúčiť. Pokiaľ sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek nesplneniu podmienok súťaže stala výhercom, nemá nárok na výhru.
6.2       Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže resp. vylúčiť zo súťaže súťažné vystúpenie: a) ktoré je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky; b) s vulgárnym, sexuálnym, násilným, rasistickým alebo inak všeobecne neprijateľným obsahom a/alebo ktoré je v rozpore s dobrými mravmi; c) ktoré obsahuje slová alebo zobrazenia, ktoré môžu porušovať práva duševného vlastníctva (napr. autorské práva), práva priemyselného vlastníctva (napr. ochranné známky) alebo by mohli predstavovať nekalosúťažné konanie; d) ktoré by mohlo akokoľvek poškodiť dobré meno organizátora; e) ktoré je rozmazané, neostré alebo inak zjavne nekvalitné (ak nejde o tvorivý zámer).
 
7.         Osobitné ustanovenia 
7.1       Vecné výhry nie je možné zameniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry.
7.2       Na výhru zo súťaže nemá súťažiaci právny nárok. Vymáhanie výhry alebo účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené.
7.3       Organizátor nezodpovedá za nedoručenie alebo stratu informácií a súborov zasielaných prostredníctvom siete Internet.
 
8.         Štatút súťaže 
8.1       Tento štatút obsahuje podrobné, úplné a záväzné podmienky a pravidlá súťaže. Tento štatút je po celú dobu platnosti súťaže zverejnený na web-stránke súťaže.
8.2       Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá a podmienky súťaže, vrátane zmeny doby platnosti súťaže alebo súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady. Zmena štatútu nadobudne účinnosť zverejnením na web-stránke súťaže, pokiaľ nie je uvedené inak.
8.3       Tento štatút sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 
 
V Bratislave, dňa 1.9.2020